Cele statutowe

– Popularyzowanie muzyki, w tym w szczególności muzyki kameralnej.
– Wspieranie rozwoju artystów-muzyków.
– Upowszechnianie kultury muzycznej.
– Działalność edukacyjna i kulturalna, działalność edukacyjna szkolna i pozaszkolna skierowana do dzieci i dorosłych.
– Wspieranie rozwoju polskiej kultury muzycznej.
– Upowszechnianie muzyki polskiej.
– Aktywizowanie środowisk lokalnych i budowanie poparcia dla różnorodnych form muzykowania.
– Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz ruchu aktywnego uczestnictwa w kulturze.
– Budowanie świadomości prawnej wśród muzyków i odbiorców muzyki.
– Wspieranie przedsiębiorczości wśród artystów i ludzi kultury.
– Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, zawodowymi oraz edukacyjnymi.
– Wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa, w szczególności turystyki kulturowej. Promowanie turystyki jako formy upowszechniania kultury.
– Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
– Wspieranie działań w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
– Wspieranie i propagowanie integracji międzypokoleniowej.
– Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, organizacjia czasu wolnego seniorów oraz podejmowanie działań na rzecz polepszenia sytuacji osób starszych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie koncertów i recitali muzycznych.

2. Organizowanie festiwali muzycznych, przeglądów, konkursów, przesłuchań.

3. Organizowanie kursów mistrzowskich, lekcji otwartych, warsztatów, konferencji, seminariów, zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

4. Merytoryczne i finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.

5. Przyznawanie stypendiów i nagród jako form motywacji w procesie edukacyjnym i sposób wyróżnienia wybranych przez członków Stowarzyszenia osób.

6. Działalność wydawniczą obejmującą publikacje naukowe, publikacje dydaktyczne, publikacje periodyczne, a także wydawanie nut i materiałów.

7. Działalność nagraniową, finansowanie nagrań, wydawanie płyt i albumów, dystrybucję nagrań.

8. Dokonywanie zamówień kompozytorskich i organizowanie prawykonań i wykonań utworów kompozytorów polskich, w tym w szczególności kompozytorów współczesnych.

9. Organizowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami, wymianę doświadczeń i wsparcie merytoryczne.

10. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, upowszechniania kultury muzycznej, aktywizacji społeczności lokalnych w celu wspierania kultury.

11. Doradztwo prawne i zawodowe.

12. Organizowanie i finansowanie jednostek edukacyjnych na poziomie wyższym, policealnym i kursowym.

13. Tworzenie warunków do rozwoju w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, edukacji, oświaty i kultury.

14. Prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, kursów, uwzględniających zarówno specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć, jak również dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.

15. Badanie oczekiwań i potrzeb środowisk oświatowych.

16. Prowadzenie wsparcia dla szkół, doradztwa i konsultacji w zakresie pomocy metodycznej oraz prawnoadministracyjnej.

17. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych.