Cele statutowe

– Popularyzowanie muzyki, w tym w szczególności muzyki kameralnej.
– Wspieranie rozwoju artystów-muzyków.
– Upowszechnianie kultury muzycznej.
– Działalność edukacyjna i kulturalna, działalność edukacyjna szkolna i pozaszkolna skierowana do dzieci i dorosłych.
– Wspieranie rozwoju polskiej kultury muzycznej.
– Upowszechnianie muzyki polskiej.
– Aktywizowanie środowisk lokalnych i budowanie poparcia dla różnorodnych form muzykowania.
– Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz ruchu aktywnego uczestnictwa w kulturze.
– Budowanie świadomości prawnej wśród muzyków i odbiorców muzyki.
– Wspieranie przedsiębiorczości wśród artystów i ludzi kultury.
– Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, zawodowymi oraz edukacyjnymi.
– Wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa, w szczególności turystyki kulturowej. Promowanie turystyki jako formy upowszechniania kultury.
– Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
– Wspieranie działań w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
– Wspieranie i propagowanie integracji międzypokoleniowej.
– Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, organizacjia czasu wolnego seniorów oraz podejmowanie działań na rzecz polepszenia sytuacji osób starszych.